Show / TV

Problemi sa kojima se suočavamo i rešenja koja su nam potrebna!

Jednog zlatnog jutra 1946. godine, kada je leto bilo pri kraju, a jesen želela da ga zameni, sve što se na mojoj farmi moglo šuti bila je tišina. Nije bilo buke automobila koji prolaze ili aviona koji bruje nad glavama. Samo ti{ina. Naravno, čula se pesma ptica, i krave, i petlovi koji bi se oglasili u harmoniji, ali su ovi zvuci samo ispunjavali tišinu, mir.

Nalaze}i se na drugom spratu na{eg ambara, uz ogromna sme|a vrata koja su otvorena dopu{tala suncu da prodre unutra, bio sam srećan 12-ogodišnjak. Upravo sam završio obilan seoski doručak u vidu jaja, slanine, kobasice, pr`enih krompira i šunke uz par čaša punomasnog mleka.

Moja mama je pripremila izvanredan obrok. Apetit mi je rastao od 4:30 ujutru, kada sam ustao da pomuzem krave sa ocem Tomom i bratom D`ekom. Moj otac, tada 45 godina star, stajao je sa mnom na tihom suncu. Otvorio je d`ak od 20 kg sa semenom lucerke, prosuo sitno seme – nje na drveni pod ambara ispred nas, a zatim otvorio kutiju u kojoj se nalazio crni prah. Prah je, objasnio je, predstavljao bakterije koje }e pomo}i lucerki da raste. One će se prikačiti za semenje i postati deo korena rastuće biljke tokom njenog `ivota.

Sa samo dve godine formalnog obrazovanja, moj otac je bio ponosan što zna da bakterije poma`u lucerki da pretvara azot iz vazduha u proteine. Proteini, objasnio je, su dobri za krave koje će ih jesti. Zbog toga je naš posao tog jutra bio da me{amo bakterije i seme lucerke pre sadnje. Uvek radoznao, pitao sam oca za{to je to delovalo i kako. Njemu je bilo drago da objasni, a meni da čujem.

Ovo je bilo va`no saznanje za de~aka sa farme. Sedamnaest godina kasnije, 1963. godine, moj otac je do`iveo svoj prvi infarkt. Imao je 61 godinu. Sa 70 godina, umro je od drugog masivnog infarkta. Bio sam potresen. Moj otac, koji je tako dugo bio sa nama na mirnoj farmi, u~e}i nas stvarima koje su mi i danas dragocene, vi{e nije bio tu. Sada, nakon vi{e decenija eksperimentalnog istra`ivanja veze ishra ne i zdravlja, znam da se bolest koja je ubila mog oca, mo`e spre~iti, pa ~ak i preokrenuti.

Zdravlje ar terija i srca mogu}e je ostvariti bez operacija koje ugro`avaju `ivot i bez potencijalno smr tonosnih lekova. Uvideo sam da se to mo`e ostvariti jednostavno izborom prave hrane. Ovo je pri~a o tome kako hrana mo`e da promeni na{e `ivote.

Proveo sam karijeru u istra`ivanju i predavanju re{avaju}i slo`enu misteriju za{to zdravlje izmi~e nekima, a istrajava kod drugih, i sada znam da hrana prvenstveno odre|uje ishod. Informacije nisu mogle da stignu u bolje vreme. Na{ sistem zdravstvene nege je preskup, ne obuhvata prevelik broj ljudi, ne promovi{e zdravlje i ne spre~ava bolesti. Tomovi knjiga su napisani o tome kako bi se problemi mogli re{iti, ali je napredak bio bolno spor

Close