Show / TV

Ishrana iz perspektive biblijskih načela

Stvoren po Božjem obličju, nastanjen u prirodnom ambijentu – u Edenskom vrtu – gde je razvijao svoje aktivnosti, čoveku je sam Bog odredio najzdraviji način ishrane, koji u potpunosti omogućava dobro funkcionisanje žive mašinerije. “I još reče Bog: ‘Evo, dao sam vam sve bilje što nosi seme po svoj zemlji i sva drveta rodna koja nose seme; to će vam biti za hranu’.” (1. Mojsijeva 1,29)

Nasuprot ovoj Božjoj tvrdnji, savremena medicina stavlja prigovor da je takva hrana jednolična i manjkava u kvalitativnom smislu. Zar Tvorac greši? Zar Bog nije znao na koji način će snabdevati najkvalitetnijom energijom živu mašineriju koju je sam stvorio?

Sa sigurnošću možemo reći da je On to znao. Strogo poštovanje zakona koji su važni za funkcionisanje organizma, garantuje zdrav i dugovečan život, čak i posle čovekovog pada u greh. Dugovečnost prvih generacija posle Adama, najbolje svedoči o ovome.

Opisujući dugu istoriju Božjeg naroda, Biblija nas često podseća i naglašava značaj zdrave ishrane kao jednog od ciljeva, kojem bi trebalo da streme Njegova deca. Dugih 430 godina robovanja u Egiptu predstavljaju period fizičkog, moralnog i duhovnog pada naroda, što je posledica idolopokloničke prakse i ishrane u kojoj preovlađuju meso i nadražujuća sredstva.

Posle izlaska iz Egipta, jedna od prvih mera koju je Gospod uveo kod svog naroda, jeste obnovljenje zdravlja koje sadrži niz načela u pogledu ishrane, rada, odmora, lečenja i veoma strogog pravilnika o zdravom životu.

Ovakvo obnovljenje zdravlja je bilo neophodno da bi se narod pripremio za ulazak u Obećanu zemlju – zemaljski Hanan, čiji je cilj bio i tada kao i danas, posvećenje života. Pored materijalnih vrednosti življenja i nebrojenih privilegija u cilju očuvanja fizičkog zdravlja, ovakvo obnovljenje zdravlja svojim učenjima omogućuje postizanje najvišeg stepena mentalnog zdravlja i očuvanje duhovnog rasuđivanja, neophodnog da bi se primile poruke Božje milosti u svetlosti sadašnje istine.

Fizički, moralni i duhovni napredak Izrailjaca, kao i Božje prisustvo u njihovoj sredini, zavisilo je uvek od bezuslovnog pokoravanja ovim vitalnim principima.

Close