Show / TV

Ishrana i telesna veličina

Sada znamo da će vam ishrana sa malo proteina i masti, a bogata slo`enim ugljenim hidratima iz voća i povrća pomoći da smanjite težinu. Ali šta ako želite da postanete veći? želja da se bude što je moguće veći rasprostranjena je u većini kultura. Tokom kolonijalnog perioda u Aziji i Africi, Evropljani su čak manje ljude smatrali za manje civilizovane. Telesna veličina je izgleda znak junaštva, muškosti i do – mi nantnosti. Većina ljudi misli da mogu da postanu veći i jači jedući životinjske namirnice bogate proteinima.

Ovo verovanje potiče od ideje da je uno{enje proteina (to jest mesa) neophodno za fizičku snagu. Ovo je dugo vremena bilo uobi~ajeno uverenje u svetu. Kinezi su čak zvani~no preporu~ili ishranu sa vi{e proteina kako bi dobili krupnije spor tiste i da bi se bolje takmi~ili na Olimpijskim igrama. životinjske namirnice sadr`e više proteina, i smatra se da su ovi proteini “boljeg kvaliteta”. životinjski proteini imaju istu reputaciju u sve modernijoj Kini, kao i svuda.

Međutim, postoji problem sa idejom da je unošenje namirnica životinjskog porekla dobar način da se postane velik. Ljudi koji jedu najviše životinjskih proteina imaju najviše slučajeva srčanih bolesti, raka i dijabetesa. U Kineskom istra`ivanju je, na primer, unos životinjskih proteina bio povezan sa vi{im i te`imI ljudima, ali je tako|e bio povezan i sa vi{im nivoom ukupnog i lo{eg holesterola.II [tavi{e, telesna te`ina, povezana sa unosom `ivotinjskih proteina,I bila je povezana sa više slučajeva rakaII-III i vi{e bolesti sr~anih sudova.II Izgleda da biti ve}i, i navodno bolji, ima veoma veliku cenu.

Ali, da li bi nam bilo mogu}e da ostvarimo pun potencijal rasta, istovremeno umanjuju}i rizik od bolesti? U Kineskom istra`ivanju nisu merene stope rasta dece, ali visina i te`ina odraslih jesu. Ove informacije su bile iznena|uju}e. Unos ve}e koli~ine proteina je bio povezan sa ve}om telesnom veli~inom (III za mu{karce i II za `ene).61 Me|utim, ovaj efekat je prvenstveno bio pripisan biljnim proteinima, jer oni sa~injavaju 90% od ukupnog unosa proteina kod Kineza.

Unos `ivotinjskih proteina je zaista bio povezan sa ve}om telesnom te`inom,I a unos mleka bogatog proteinima je izgleda tako|e bio efektivan.II Me|utim, dobre vesti su ove: Ve}i unos biljnih proteina je bio blisko vezan sa ve}om visinomII i telesnom te`inom.II Telesni rast je povezan sa proteinima uop{te, a i `ivotinjski i biljni proteini su efektivni! To zna~i da osobe mogu da ostvare svoj genetski potencijal za rast i telesnu veli~inu i na biljnoj ishrani. Za{to su onda ljudi u zem – ljama u razvoju, koji unose manje ili nimalo `ivotinjskih namirnica, dosledno manji od ljudi sa zapada?

To je zato {to je biljna ishrana u siroma{nim oblastima sveta obi~no nedovoljno raznovrsna, nedovoljne koli~ine i kvaliteta, i povezana je sa lo{im higijenskim uslovima u kojima preovladavaju de~je bolesti. Pod tim uslovima, rast je smanjen i ljudi ne dosti`u svoj geneti~ki potencijal za odraslu veli~inu tela.

U Kineskom istra`ivanju, mala visina i te`ina kod odraslih je bila izrazito povezana sa oblastima koje imaju visoku stopu smr tnosti za plu}nu tuberkulozu,III parazitske bolesti,III upalu plu}a (III za visinu), “crevnu opstrukciju”III i digestivne bolesti.III Ovi nalazi podupiru ideju da se telesni rast mo`e ostvariti biljnom ishranom sa malo masti, pod uslovom da higijenski uslovi efektivno kontroli{u bolesti siroma{tva.

Pod ovim uslovima, bolesti obilja (sr~ane bolesti, rak, dijabetes, itd) se mogu istovremeno svesti na najmanju meru. Ista ishrana sa malo `ivotinjskih proteina i malo masti koja poma`e u spre~avanju gojaznosti tako|e omogu}ava ljudima da os – tvare svoj pun potencijal rasta pru`aju}i i druge koristi. Ona bolje re – gu li{e holesterol u krvi i smanjuje sr~ane bolesti i niz tipova raka. Koja je {ansa da se sve ove veze (i mnoge druge) koje favorizuju biljnu ishranu javljaju usled ~istog slu~aja? Krajnje je neverovatno, najbla`e re~eno.

Takva doslednost dokaza u {irokom opsegu asocijacija retka je u nau~nim istra`ivanjima. Oni ukazuju na novi pogled na svet, na novu paradigmu. Prkose statusu kvo, obe}avaju nove koristi po zdravlje i zahtevaju na{u pa`nju.

Close