Biznis

Holesterol u krvi i pravilna ishrana

Jasno je da nivo holesterola u krvi predstavlja značajan indikator rizika od bolesti. Veliko pitanje je: kako će hrana uticati na holesterol u krvi? Ukratko, životinjske namirnice su povezane sa povećanim nivoa holesterola u krvi (grafikon 4.5). Bez izuzetaka, hranljive materije iz biljnih namirnica su bile povezane sa smanjenjem nivoa holesterola u krvi.

Ove veze izme|u bolesti i nivoa holesterola u krvi su bile upečatljive, jer su po američkim standardima nivo holesterola u krvi i unos životinjskih namirnica bili tako niski. U ruralnoj Kini, unos živo – tinj skih proteina (za istu osobu) je u proseku iznosio samo 7,1 g/dan,dok je ameri~ki prosek bio ~itavih 70 g/dan. Da bi bilo jasnije, 7 grama `ivotinjskih proteina se nalazi u oko tri pile}a krilca iz Mekdonaldsa.

Očekivalo bi se da kada je unos `ivotinjskih proteina i nivo holesterola u krvi tako nizak kao u ruralnoj Kini, da ne bi bilo novih veza sa zapadnjačkim bolestima. Međutim, pogrešili smo. čak su i ove male koli~ine `ivotinjskih namirnica u ruralnoj Kini pove}avale rizik od zapadnja~kih bolesti. Prou~avali smo efekte ishrane na razli~ite tipove holesterola u krvi. Prime}eni su isti dramati~ni efekti. Unos `ivotinjskih proteina kod mu{karaca je bio povezan sa pove}anim nivoom “lo{eg” holesterola u krvi,III dok je unos biljnih proteina bio povezan sa smanjenjem nivoa ovog istog holesterola.

Uđite u skoro bilo koju lekarsku ordinaciju i upitajte koji faktori ishrane uti~u na nivo holesterola u krvi i oni }e vam najverovatnije spomenuti zasi}ene masne kiseline i holesterol iz ishrane. Poslednjih decenija neko bi mogao da spomene i efekat soje ili mekinja sa puno vlakana na sni`enje holesterola, ali }e malo njih re}i da `ivotinjski proteini imaju bilo {ta sa nivoom holesterola u krvi. Oduvek je bilo tako.

Dok sam bio na pla}enom odsustvu sa Oksforda, prisustvovao sam predavanjima za studente medicine o ishrani i uzrocima sr~anih bolesti koja je dr`ao istaknuti profesor me – dicine. On je dugo pri~ao o {tetnim efektima zasi}enih masnih kiselina i unosa holesterola na bolesti sr~anih sudova kao da su to bili jedini faktori ishrane koji su bili zna~ajni.

Nije `eleo da prizna da je unos `ivotinjskih proteina imao bilo kakve veze sa nivoom holesterola u krvi, iako su dokazi u to vreme u~inili sasvim jasnim da su `ivo – tinjski proteini bili sna`nije vezani sa nivoom holesterola u krvi od zasi}enih masnih kiselina i holesterola iz hrane.15 Kao i mnogi drugi, njegova slepa vera u status kvo ga je u~inila nespremnim da bude otvorenog uma. Kako su nalazi pristizali, po~eo sam da otkrivam da otvorenost uma nije predstavljala luksuz, ve} potrebu.

Close