Biznis

Bolesti siromaštva i obilja

Nije potrebno biti naučnik da bi se utvrdilo da je verovatnoća da čemo umreti prilično stabilno bila na 100% već izvesno vreme. Postoji samo jedna stvar koju moramo da uradimo u životu, a to je da umremo. često sam sretao ljude koji koriste ovu činjenicu kako bi opravdali svoju nezainteresovanost za informacije o zdravlju. Međutim, moj pristup je drugačiji. Nikada nisam tragao za zdravljem nadajući se besmrtnosti.

Dobro zdravlje je va`no kako bi se u potpunosti u`ivalo u vremenu koje imamo. Radi se o tome da čovek bude što je moguće funkcionalniji tokom celokupnog `ivota i o izbegavanju obogaljuju}ih, bolnih i dugačkih bitaka sa bolestima. Postoji puno boljih na~ina da se umre, i da se živi.

Po{to su u kineskom Atlasu raka navedene stope smr tnosti za vi{e od četiri desetine različitih vrsta bolesti, imali smo retku priliku da proučavamo mnoge načine na koje ljudi umiru. Pitali smo se: da li odre|ene bolesti te`e da se grupi{u u odre|enim oblastima zem – lje? Na primer, da li se rak debelog creva javlja u istim regionima kao dijabetes? Ako bi se ovo pokazalo tačnim, mogli bismo da pretpostavimo da su dijabetes i rak debelog creva (ili druge bolesti koje su se pojavljivale zajedno) delili zajedničke uzroke.

Ovi zaključci bi mogli da sadr`e niz mogučnosti, kre}u}i se od geografskih i sredinskih do biolo{kih. Me|utim, po{to sve bolesti predstavljaju biolo{ke procese (koji su po{li po zlu) mo`emo da pretpostavimo da bez obzira na “uzroke” koji su opa`eni, oni }e na kraju delovati preko biolo{kih doga|aja. Kada se bolesti navedu na na~in koji omogu}ava da se svaka stopa bolesti uporedi sa svakom drugom stopom bolesti,9 pojavljuju se dve grupe bolesti: one koje se tipi~no javljaju u ekonomski razvijenijim oblastima (bolesti obilja) i one koje se tipi~no javljaju u ruralnim poljoprivrednim oblastima (bolesti siroma{tva)10 (grafikon 4.4).

Grafikon 4.4 pokazuje da svaka bolest, u obe liste, te`i da se pove`e sa bole{}u iz sopstvene grupe, ali ne i sa bole{}u iz suprotne grupe. Region u ruralnoj Kini koji ima visoke stope upale plu}a, na primer, ne}e imati visoke stope raka dojke, ali }e imati visoke stope parazitskih oboljenja. Bolest koja ubija ve}inu zapadnjaka, bolest sr~anih sudova, je češća u oblastima gde je češći i rak dojke.

Usput, bolesti srčanih sudova su relativno retke u mnogim zemljama u razvoju. Ovo nije zbog toga što ljudi umiru mladi, izbegavaju}i time bolesti zapada. Ova poređenja predstavljaju stope standardizovane u odnosu na starost, što znači da se porede ljudi iste starosti. Ove dve grupe bolesti su obično označene kao bolesti obilja i bolesti siroma{tva. Kako populacija u razvoju nagomilava bogatstvo, ljudi menjaju svoje navike ishrane, na~ina `ivota i sanitarne sisteme. Kako se bogatstvo gomila, sve više ljudi umire od bolesti bogatih u odnosu na bolesti siroma{nih.

Po{to su ove bolesti obilja tako tesno povezane sa navikama ishrane, bolesti obilja bi se mogle bolje nazvati “bolesti ekstravagantne ishrane”. Najve}i broj ljudi u Sjedinjenim Dr`avama i drugim zapadnim zemljama umire od bolesti obilja. Zbog ovoga, ove bolesti se često označavaju kao “zapadnjačke” bolesti. Neki ruralni okruzi su imali manji broj slu~ajeva bolesti obilja dok su drugi okruzi imali daleko vi{e ovih bolesti. Ključno pitanje Kineskog istra`ivanja je bilo slede}e: da li je ovo bilo zbog razlika u navikama ishrane?

Close